Naidheachdan

Rannsachadh a’ sealltainn luach na Gàidhlig do ghnothachasan is choimhearsnachdan ann an AlbaTuesday 11th November 2014 Bheir Riaghaltas na h-Alba taic do dh’iomairtean foghlaim a’ BhùirdMonday 13th October 2014 Am Bòrd a’ Dèanamh Tuilleadh Adhartais ann a bhith Trusadh ThidsearanWednesday 13th August 2014 Foghlam Gàidhlig a’ cuideachadh le stad a chur air crìonadh a’ chànainTuesday 8th July 2014
learngaelic
BNG